Ниигэм 21 jun 2021 520

​Буряад-монгол зурхай июниин 21-һээ 27 болотор

© фото: pixabay.com

Июниин 21, гарагай 2, буряад-монгол литээр 11.

Энэ “шатаалгын” үдэр шухала үйлэ хэрэг эхилхэгүй. Тиигэбэшье, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, үүсэ гаргахада, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан һонор, мэдэрэл хурсадаха.

Июниин 22, гарагай 3, буряад-монгол литээр 12.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалтай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн»- эрдэм һуралсалай болон бүхы хэрэг эхилхэдэ, тушаал эзэлхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Олзын хэрэг эрхилхэгүй, адуу мал худалдахагүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха ушарһаа” харгыда гарахада муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – гай тодхорто.

Июниин 23, гарагай 4, буряад-монгол литээр 13.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - һанаһан хэрэгүүд муу хойшолонтой байжа болохо. Эмнэлгэ эхилхэгүй, мал худалдахагүй, хүүгэдэй шухала хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэртэһээ холо эльгээхэгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – оролдолгодо.

Июниин 24, гарагай 5, буряад-монгол литээр 15.

Гарагай газар махабад одоной хии махабадай ушарна: «тааралдахагүй» - гарза гараха, хулгай дээрмэ ушаржа болохо. Эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, аха дүүнэрээрээ найрлахагүй, нүүхэгүй. Шэнэ гэр барихада, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Энэ үдэр һүнэһэнэй толгойдо байрладаг ушарһаа үһэ абалтагүй.

Июниин 25, гарагай 6, буряад-монгол литээр 16.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир»- гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, найрлахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ бүлэ байгуулхада, худалдаа наймаа ябуулхада, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – амисхаалда хүндэ.

Июниин 26, гарагай 7, буряад-монгол литээр 17.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир»- гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, найрлахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, худалдаа наймаа ябуулхада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, үнгэ шарай муудаха.

Июниин 27, гарагай 1, буряад-монгол литээр 18.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: “шатаалга” - шухала үйлэ хэрэг эхилхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – гарзада.

Фото: pixabay.com