Ниигэм 22 jun 2021 192

​Зурхай - июниин 22, гарагай 3, буряад-монгол литээр 12

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалтай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн»- эрдэм һуралсалай болон бүхы хэрэг эхилхэдэ, тушаал эзэлхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Олзын хэрэг эрхилхэгүй, адуу мал худалдахагүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха ушарһаа” харгыда гарахада муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – гай тодхорто.