Ниигэм 28 jun 2021 461

​Буряад-монгол зурхай июниин 28-һаа июлиин 4 болотор

© фото: Анна Огородник

Июниин 28, гарагай 2, буряад-монгол литээр 19.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - гоёхо, найр наада үнгэргэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулха, шэнэ гэр бариха, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абаха, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ үйлэнүүдтэ һайн үдэр. Бэри буулгахагүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, мал худалдахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Июниин 29, гарагай 3, буряад-монгол литээр 20.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой, эмнэлгэ эхилхэгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ ба ангалгада.

Июниин 30, гарагай 4, буряад-монгол литээр 21.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - гоёхо, шэнэ хубсаһа үмдэхэ, найр наада үнгэргэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулха, шэнэ гэр бариха, мориной хэшэг даллага абаха, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ үйлэнүүдтэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Июлиин 1, гарагай 5, буряад-монгол литээр 22.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсал, уран дарха эхилхэ, эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ дүүргэхэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абаха, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ үйлэнүүдтэ һайн үдэр. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, олзын хэрэг эрхилхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Июлиин 2, гарагай 6, буряад-монгол литээр 23.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - гоёхо, найр наада үнгэргэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулха, шэнэ гэр бариха, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ, хониной хэшэг даллага абаха, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ үйлэнүүдтэ һайн үдэр.

Хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн. Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Июлиин 3, гарагай 7, буряад-монгол литээр 24.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - гоёхо, найр наада үнгэргэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулха, шэнэ гэр бариха, таряанай хэшэг даллага абаха, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ үйлэнүүдтэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Июлиин 4, гарагай 1, буряад-монгол литээр 25.

Дашаниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалтай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга үйлэдэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, худалдаа наймаа ябуулхада, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Фото: Анна Огородник