Ниигэм 24 jun 2021 186

​Зурхай - июниин 24, гарагай 5, буряад-монгол литээр 15

Гарагай газар махабад одоной хии махабадай ушарна: «тааралдахагүй» - гарза гараха, хулгай дээрмэ ушаржа болохо. Эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, аха дүүнэрээрээ найрлахагүй, нүүхэгүй. Шэнэ гэр барихада, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Энэ үдэр һүнэһэнэй толгойдо байрладаг ушарһаа үһэ абалтагүй.