Ниигэм 29 jun 2021 164

​Зурхай - июниин 29, гарагай 3, буряад-монгол литээр 20

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой, эмнэлгэ эхилхэгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ ба ангалгада.