Ниигэм 1 jul 2021 149

​Зурхай - июлиин 1, гарагай 5, буряад-монгол литээр 22

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсал, уран дарха эхилхэ, эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ дүүргэхэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абаха, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ үйлэнүүдтэ һайн үдэр. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, олзын хэрэг эрхилхэдэ, муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.