Ниигэм 5 jul 2021 568

​Буряад-монгол зурхай июлиин 5-һаа 11 болотор

Июлиин 5, гарагай 2, буряад-монгол литээр 26.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубааралга» – багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохо. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр байра заһахада муу үдэр. Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухархын» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баярта.

Июлиин 6, гарагай 3, буряад-монгол литээр 27.

Гарагай гал махабад одоной гал махабадтай ушарна: «арьбадхаха» - аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ шэнэлүүлгэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Хурим түрэ наадахагүй. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Июлиин 7, гарагай 4, буряад-монгол литээр 28.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн бүхы хэрэгүүд муу хойшолонтой, эмнэлгэ эхилхэгүй. Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – арсалдаа зүрилдөөндэ.

Июлиин 8, гарагай 5, буряад-монгол литээр 29.

Гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушарна: «тааралдалгүй» - гарза гараха, хулгай дээрмэ ушаржа болохо. Эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, аха дүүнэрээрээ найрлахагүй, нүүхэгүй. Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Июлиин 9, гарагай 6, буряад-монгол литээр 30.

Гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушарна: «тааралдалгүй» - гарза гаража, хулгай дээрмэ орожо, уй гашуудал ушаржа болохо. Хурим түрэ наадаха, эмнэлгэ эхилхэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ хэрэгүүдтэ муу. Тиигэбэшье хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Июлиин 10, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 1.

Гарагай махабад газар одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, найр наада үнгэргэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Айлшадые урихагүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Июлиин 11, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 2.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Олзын хэрэг эрхилэлтэгүй. Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухархын» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ, хэрүүл аманда.