Ниигэм 16 aug 2021 459

​Буряад-монгол зурхай августын 16-һаа 22 болотор

Августын 16, гарагай 2, буряад-монгол литээр 8.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэхэдөө болохо. Эмнэлгэ эхилэлтэгүй. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда, илангаяа зүүн зүг руу гарахада муу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан ута болохо.

Августын 17, гарагай 3, буряад-монгол литээр 10.

Модон хохимой үдэр буянай садан ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, номлохо, шэнэ ажал, сэрэг тэбшэхэ, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, суглаа хурал зарлалтагүй, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэлтэгүй.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Августын 18, гарагай 4, буряад-монгол литээр 11.

Дашинима (Үлзытэ) - амгалан жаргалантай үдэр абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, хатар наада, найр эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – мэдэрэл, ухаан хурсадаха.

Августын 19, гарагай 5, буряад-монгол литээр 12.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абаха, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Олзын хэрэг эхилэлтэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гархада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – гашуудалда.

Августын 20, гарагай 6, буряад-монгол литээр 13.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, найр наада хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ бүлэ байгуулхада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хүүгэдые холо эльгээхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй.

Харгыда гарахада зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эрмэлзэл, оролдолго ехэдэхэ.

Августын 21, гарагай 7, буряад-монгол литээр 14.

«Сиддхи» үдэр – һанаһанаа бүтээхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, газар абахада, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Августын 22, гарагай 1, буряад-монгол литээр 15.

Шэнэ гэр барихада, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн. Шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу - муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулалтагүй, һарын 15-да һүнэһэн толгойдоо хүрэдэг.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ