Ниигэм 17 aug 2021 195

​Зурхай - августын 17, гарагай 3, буряад-монгол литээр 10

Модон хохимой үдэр буянай садан ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, номлохо, шэнэ ажал, сэрэг тэбшэхэ, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, суглаа хурал зарлалтагүй, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэлтэгүй.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.