Ниигэм 20 aug 2021 220

​Зурхай - августын 20, гарагай 6, буряад-монгол литээр 13

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, найр наада хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ бүлэ байгуулхада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хүүгэдые холо эльгээхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй.

Харгыда гарахада зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эрмэлзэл, оролдолго ехэдэхэ.