Ниигэм 23 aug 2021 256

​Буряад монгол зурхай августын 23-һаа 29 болотор

Августын 23, гарагай 2, буряад-монгол литээр 16.

Эм дом найруулгада, эмшэлгэндэ, аршаанаар, уһаар угаалгада, хурим түрэ наадалгада, наймаанда, баяжаха үдхэлгын үйлэнүүдтэ, ута наһанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абалгада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэлгэдэ һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр бараа заһахада, зөөдэл хэхэдэ муу үдэр. Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – амилхада хүндэрхэ.

Августын 24, гарагай 3, буряад-монгол литээр 17.

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу - муу, бусад зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, үнгэ шарай муудаха.

Августын 25, гарагай 4, буряад-монгол литээр 18.

Дашинима (Үлзытэ) амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй үдэр. Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – зөөри хогшолой хоролтодо.

Августын 26, гарагай 5, буряад-монгол литээр 19.

Шэнэ гэр барихада, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу - муу, бусад зүг руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Августын 27, гарагай 6, буряад-монгол литээр 20.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёлто зүүхэдэ, хатар наада, түрэ хурим наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр. Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ болон ангалгада.

Августын 28, гарагай 7, буряад-монгол литээр 21.

Даллага, илангаяа таряанай даллага абахада һайн үдэр.

Гээлтэ хороолто, хулгай дээрмэ боложо магад, хурим түрэ наадахагүй, айлшадые урихагүй, шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй. Харгыда гарахада, урда зүг руу - муу, бусад зүг руу - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Августын 29, гарагай 1, буряад-монгол литээр 22.

Аралжаа наймаа ябуулхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр. Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулалтагүй – үбшэн хүрэхэ, гэбэшье, эдеэ хоол олдохо.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ