Ниигэм 25 aug 2021 151

​Зурхай - августын 25, гарагай 4, буряад-монгол литээр 18

Дашинима (Үлзытэ) амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй үдэр. Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – зөөри хогшолой хоролтодо