Ниигэм 27 aug 2021 130

​Зурхай - августын 27, гарагай 6, буряад-монгол литээр 20

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёлто зүүхэдэ, хатар наада, түрэ хурим наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр. Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ болон ангалгада.