Ниигэм 30 aug 2021 375

​Буряад-монгол зурхай августын 30-һаа сентябриин 5 болотор

© фото: pixabay.com

Августын 30, гарагай 2, буряад-монгол литээр 23.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой байха. Эмнэлгэ эхилэлтэгүй, хүүгэдэй һайндэрнүүдые тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй - буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Августын 31, гарагай 3, буряад-монгол литээр 24.

Аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ шэглүүлэлгэдэ, үрэһэ таряа тарилгада, урьһалхада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, амгалан байдалай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Сентябриин 1, гарагай 4, буряад-монгол литээр 25.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, найр наада, хурим түрэ эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта ехэдэхэ.

Сентябриин 2, гарагай 5, буряад-монгол литээр 26.

Дашинима (Үлзытэ) үдэр – амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр байра заһахада муу.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда, талаанда.

Сентябриин 3, гарагай 6, буряад-монгол литээр 27.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёлто зүүбшэ зүүхэдэ, хурим түрэ, найр наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, хониной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй - буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Сентябриин 4, гарагай 7, буряад-монгол литээр 28.

Гарза гараха, хулгай дээрмэшье үзэгдэхэ, ямаршье шухала хэрэг эхилэлтэгүй. Тиибэшье амгалан тайбанай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Сентябриин 5, гарагай 1, буряад-монгол литээр 28.

У-лаг – хооһон гар ба Янкон үдэр. Найр наада эмхидхэхэгүй, урьһалхагүй, шорой шулуугаар ажал хэхэгүй, гэр барихагүй, нэрэ үгэхэгүй, пеэшэн табихагүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй. Бэеэ наринаар абажа ябаха.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, муу һайнһаа һалахада, хаяхада һайн үдэр. Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com