Ниигэм 2 sep 2021 424

​Зурхай - сентябриин 2, гарагай 5, буряад-монгол литээр 26

Дашинима (Үлзытэ) үдэр – амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр байра заһахада муу.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда, талаанда.