Ниигэм 6 sep 2021 390

​Буряад-монгол зурхай сентябриин 6-һаа 12 болотор

Сентябриин 6, гарагай 2, буряад-монгол литээр 29.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр – амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада, арьбажуулха үйлэнүүдтэ, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Сентябриин 7, гарагай 3, буряад-монгол литээр 30.

Худалдаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ оруулхада, үрэһэ тарихада, мүнгэ урьһалхада, амар амгаланай, баялигай хэшэг даллага абахада, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, айлшадые урихада, шэнэ шухала хэрэг эхилхэдэ таарамжагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Сентябриин 8, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 2 (1 таһараа).

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд буруу тээшээ хадуурха. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ болон хэрүүл аманда.

Сентябриин 9, гарагай 5, буряад-монгол литээр 3.

Дашиниматай үдэр – амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн, һанаһан хэрэгүүд бүтэхэ; хүүгэдэй хэшэг даллага абахада һайн үдэр, гэбэшье, хүүгэдэй ажабайдалай ехэ хэрэгүүдые эрхилхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Сентябриин 10, гарагай 6, буряад-монгол литээр 4.

Гээлтэ хороолтын энэ үдэр хулгай дээрмэ, уй гашуудал ушаржа болохо. Иимэ ушарһаа шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй. Тиигэбэшье амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюур шарай һайжарха.

Сентябриин 11, гарагай 7, буряад-монгол литээр 5.

Энэ үдэр хулгай дээрмэ, уй гашуудал ушаржа болохо, илангаяа аха дүүнэрээ суглуулжа (найрлажа) болохогүй. Иимэ ушарһаа шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй. Тиигэбэшье амгалан тайбанай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Сентябриин 12, гарагай 1, буряад-монгол литээр 6.

Эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, хии мориёо хиидхүүлхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр бараа заһабарилхада муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай муудаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ