Ниигэм 9 sep 2021 521

​Зурхай - сентябриин 9, гарагай 5, буряад-монгол литээр 3

Дашиниматай үдэр – амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн, һанаһан хэрэгүүд бүтэхэ; хүүгэдэй хэшэг даллага абахада һайн үдэр, гэбэшье, хүүгэдэй ажабайдалай ехэ хэрэгүүдые эрхилхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.