Ниигэм 10 sep 2021 248

​Зурхай - сентябриин 10, гарагай 6, буряад-монгол литээр 4

Гээлтэ хороолтын энэ үдэр хулгай дээрмэ, уй гашуудал ушаржа болохо. Иимэ ушарһаа шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй. Тиигэбэшье амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюур шарай һайжарха.