Ниигэм 13 sep 2021 328

​Буряад-монгол зурхай сентябриин 13-һаа 19 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Сентябриин 13, гарагай 2, буряад-монгол литээр 7.

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. 
Эхилһэн хэрэгүүд муугаар дүүрэжэ болохо, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, хурим түрэ наадахагүй. 

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр. 

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда, зүрилдөөндэ.

Сентябриин 14, гарагай 3, буряад-монгол литээр 8.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. “Модон хохимой” үдэр буянай садан ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, номлохо, шэнэ 
ажал, сэрэг, эмнэлгэ, хүдөөлүүлгэ мэтын үйлэнүүдые тэбшэхэ. 

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй. 

Үһэеэ абхуулхада – наһан ута болохо.

Сентябриин 15, гарагай 4, буряад-монгол литээр 9.

Ута наһанай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, худалдаа наймаа хэхэдэ һайн үдэр. Наһа барагшын хэрэг үйлэдэлтэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ магад. 

Сентябриин 16, гарагай 5, буряад-монгол литээр 10.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Ондоо үйлэ хэрэгүүдтэ, илангаяа шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу. 
Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу. 

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – баярлаха.

Сентябриин 17, гарагай 6, буряад-монгол литээр 11.

Һанаһанаа хүсэлдүүлхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, газар абахада, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Айлшадые урихагүй. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан һонор болохо. 

Сентябриин 18, гарагай 7, буряад-монгол литээр 12.

Һанаһанаа бүтээхэдэ, таряанай даллага абахада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, газар абахада һайн үдэр. 

Хүүгэдэй һайндэрые тэмдэглэхэгүй, гэртэһээ холо эльгээхэгүй. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. 

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха. 

Үһэеэ абхуулхада – үбшэ хабшанда. 

Сентябриин 19, гарагай 1, буряад-монгол литээр 14.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр. Эмнэлгэ эхилэлтэгүй. 

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу. Бусад зүг руу һайн. 

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК