Ниигэм 14 sep 2021 343

​Зурхай - сентябриин 14, гарагай 3, буряад-монгол литээр 8

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. “Модон хохимой” үдэр буянай садан ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, номлохо, шэнэ 
ажал, сэрэг, эмнэлгэ, хүдөөлүүлгэ мэтын үйлэнүүдые тэбшэхэ. 

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй. 

Үһэеэ абхуулхада – наһан ута болохо.