Ниигэм 20 sep 2021 213

​Буряад-монгол зурхай сентябриин 20-һоо 26 болотор

© фото: Анна Огородник

Сентябриин 20, гарагай 2, буряад-монгол литээр 15.

Энэ үдэр гоёходо, хатар наада, хурим түрэ наадахада, найрлахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, шэнэ гэр барихада һайн. Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Энэ үдэр хүнэй һүнэһэн толгойдо байрлана, тиимэһээ үһэ абалтагүй.

Сентябриин 21, гарагай 3, буряад-монгол литээр 16.

Рихын һүүлшын үдэр. Худалдаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ шэглүүлгэдэ (инвестирование), үрэһэ тарилгада, урьһалхада, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – амилхада хүндэ болохо.

Сентябриин 22, гарагай 4, буряад-монгол литээр 17.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байгаашье гү, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Илангаяа наһа утадхалгын ба мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаал хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, худалдаа наймаанда, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ магад.

Сентябриин 23, гарагай 5, буряад-монгол литээр 18.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Сентябриин 24, гарагай 6, буряад-монгол литээр 18.

Хэшэг даллага абахада, илангаяа хониной даллага абхуулхада һайн үдэр.

Энэ үдэр гээлтэ, хороолто ушаржа, гарза гаража болохо, тиимэһээ шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – гарзалха.

Сентябриин 25, гарагай 7, буряад-монгол литээр 19.

Даллага, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада һайн үдэр. Энэ үдэр гарза гаража болохо, тиимэһээ шухала хэрэг эхилээгүй һаа дээрэ.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Сентябриин 26, гарагай 1, буряад-монгол литээр 20.

Модон хохимой үдэр буянай садан ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, номлохо, шэнэ ажал, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал тэбшэхэ. Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник