Ниигэм 22 sep 2021 123

​Зурхай - сентябриин 22, гарагай 4, буряад-монгол литээр 17

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байгаашье гү, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Илангаяа наһа утадхалгын ба мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаал хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, худалдаа наймаанда, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ магад.