Ниигэм 27 sep 2021 181

​Буряад-монгол зурхай сентябриин 27-һоо октябриин 3 болотор

Сентябриин 27, гарагай 2, буряад-монгол литээр 21.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэг буруу һүрэжэ болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр. Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Сентябриин 28, гарагай 3, буряад-монгол литээр 22.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шухала хэрэг, олзын хэрэг эхилэлтэгүй, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр. Энэ үдэр илангаяа баруун зүг руу харгыда гарахада муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэхэ.

Сентябриин 29, гарагай 4, буряад-монгол литээр 23.

Мориной хэшэг даллага абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй. Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Сентябриин 30, гарагай 5, буряад-монгол литээр 24.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Сэрэгэй хэрэг, зарга эхилхэгүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ магад.

Октябриин 1, гарагай 6, буряад-монгол литээр 25.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр дабтагдаба - амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Аха дүүнэрээрээ найрлахагүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Октябриин 2, гарагай 7, буряад-монгол литээр 26.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр гурбадахияа дабхарлаба - амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн. Илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шухала хэрэг эхилэлтэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – аза жаргаланда.

Октябриин 3, гарагай 1, буряад-монгол литээр 27.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэг урагшагүйдэхэ, эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй. Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргаланда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ