Ниигэм 4 oct 2021 162

​Буряад-монгол зурхай октябриин 4-һөө 10 болотор

Октябриин 4, гарагай 2, буряад-монгол литээр 28.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Һанаһан хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Октябриин 5, гарагай 3, буряад-монгол литээр 29.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, худалдаа наймаа эрхилхэдэ, хүрэнгэ оруулхада, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Октябриин 6, гарагай 4, буряад-монгол литээр 30.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Бүхы хэрэгүүдтэ урагшагүй үдэр, илангаяа шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ, үхэлэй үүдэн нээгдэхэ.

Октябриин 7, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын нэгэн.

Намарай адаг Нохой һара гараба.

Һанаһан хэрэгүүд урагшатайгаар бүтэхэ, илангаяа хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, зарга шиидхэхэдэ, ябаха ошоходо, нүүхэдэ һайн үдэр. Айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Октябриин 8, гарагай 6, буряад-монгол литээр 2.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Энэ үдэр хулгай дээрмэ ушаржа, гарза гаража болохо, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэдэ орохогүй, олзын хэрэг эхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ, хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Октябриин 9, гарагай 7, буряад-монгол литээр 3.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн үдэр.

Бальжиниматай (Согто) үдэр - амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбалшье, али үгышье байг, согто хутаг, буян болохо. Илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Нарай хүүгэдэй хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрые тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Октябриин 10, гарагай 1, буряад-монгол литээр 4.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, үрэһэ тарихада, аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, урьһалхада һайн үдэр.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай һайжарха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ