Ниигэм 8 oct 2021 93

​Зурхай - октябриин 8, гарагай 6, буряад-монгол литээр 2

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Энэ үдэр хулгай дээрмэ ушаржа, гарза гаража болохо, хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэдэ орохогүй, олзын хэрэг эхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ, хэрүүл аман дэлгэрхэ.