Ниигэм 18 oct 2021 159

​Буряад-монгол зурхай октябриин 18-һаа 24 болотор

© фото: Анна Огородник

Октябриин 18, гарагай 2, буряад-монгол литээр 13.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ һайн үдэр.

Нарай хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэртэһээ холо ябуулхагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Октябриин 19, гарагай 3, буряад-монгол литээр 14.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, худалдаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ ба хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Сэрэгэй хэрэгүүдтэ, хэлэ ама гаргахада муу.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Октябриин 20, гарагай 4, буряад-монгол литээр 15.

Мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэхэдэ, угаалга хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ гэр барихада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада, үлзытэй гэбэшье, һарын 15-да хүнэй һүнэһэн толгойдо оршоно, иимэ ушарһаа һүнэһэн гэмтэжэ болохо.

Октябриин 21, гарагай 5, буряад-монгол литээр 16.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр байра заһахада, зөөлгэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – амилхада хүндэ болохо.

Октябриин 22, гарагай 6, буряад-монгол литээр 17.

Тэрсүүд ябаһан үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, үнгэ шарай муудаха.

Октябриин 23, гарагай 7, буряад-монгол литээр 18.

Даллага, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, наһа барагшые хүдөөлүүлхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Октябриин 24, гарагай 1, буряад-монгол литээр 19.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада, худалдаа наймаа ябуулхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, урьһалхада, үрэһэ тарихада һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник