Ниигэм 19 oct 2021 167

​Зурхай - октябриин 19, гарагай 3, буряад-монгол литээр 14.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, худалдаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ ба хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Сэрэгэй хэрэгүүдтэ, хэлэ ама гаргахада муу.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.