Ниигэм 21 oct 2021 193

​Зурхай - октябриин 21, гарагай 5, буряад-монгол литээр 16

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр байра заһахада, зөөлгэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – амилхада хүндэ болохо.