Ниигэм 25 oct 2021 181

​Буряад-монгол зурхай октябриин 25-һаа 31 болотор

Октябриин 25, гарагай 2, буряад-монгол литээр 20.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэндэ.

Октябриин 26, гарагай 3, буряад-монгол литээр 21.

Дүйсэн үдэр - Һабаб хуралай түрүүшын үдэр.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэнээ дүүргэхэдэ һайн үдэр. Айлшадые урихагүй, шухала хэрэг эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Октябриин 27, гарагай 4, буряад-монгол литээр 22.

33 тэнгэришүүлэй замбиһаа Бурхан багшын бууһан ехэ дүйсэн үдэр - Һабаб хуралай гол үдэр.

Ута наһанай, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, худалдаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, олзын хэрэг эрхилхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэнэй тэмдэгтэй гэбэшье, эдеэ ундан элбэгжэхэ.

Октябриин 28, гарагай 5, буряад-монгол литээр 23.

Дүйсэн үдэр - Һабаб хуралай түгэсхэлэй үдэр.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һанаһан хэрэгүүдэй урагшатайгаар бүтээхэ һайн үдэр.

Нарай хүүгэдэй хэрэгүүдые, түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Октябриин 29, гарагай 6, буряад-монгол литээр 23 дабхарлаба.

Хониной хэшэг даллага абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые, зарга эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Октябриин 30, гарагай 7, буряад-монгол литээр 24.

Даллага, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, хатар наада үнгэргэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн ерэхэ.

Октябриин 31, гарагай 1, буряад-монгол литээр 25.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн. Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, аха дүүнэрээрээ найрлахагүй, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ