Зурхай 4 apr 2024 153

​Зурхай апрелиин 4, гарагай 5, буряад-монгол литээр 25

Хандамаанарай дүйсэн үдэр.

25-да үрэһэ тарихада, наһа барагшын үйлэнүүдые бүтээхэдэ, аралжаа наймаа ябу­улхада һайн.

Энэ үдэр гарза гаража, хулгай дээр­мэ ушаржа магад. Шухала хэрэгүүдые эрхилхэгүй, илангаяа хурим түрэ үнгэргэхэгүй, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада; тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Түрэлнүүдэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ