Зурхай 15 jun 2020 228

​Зурхай июниин 15-һаа июниин 21 хүрэтэр

Зунай эхин сагаагшан могой һара

Июниин 15, гарагай 2, монгол литээр 25.

Энэ үдэр наһа утадхалгын ном уншуулха, эм найруулха, эмшэлгэ хүүлэхэ, бэеэ аршаанаар арюудхаха, худалдаа наймаа эрхилхэдэ урагшатайшье һаа, “хара үдэр” гэжэ тоологдоно. Һайн һанаанай үүсхэлнүүдые бэелүүлхэнь хүшэр байха.

Түрэлхидөө суглуулжа, найр наада эмхидхэхые тэбшэхээр. Мүн харгыда гараханьшье хорюултай. Нохой жэлтэнэй һайн гараг, хонин жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Үһэеэ абхуулбал, нюдэнэй даралта бодохо.

Июниин 16, гарагай 3, монгол литээр 26.

Энэ үдэр хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха, үүсхэһэн хэрэгүүдшье бүтэмжэгүй байха. Илангаяа эмшэлүүлжэ эхилээгүй һаа дээрэ. Гадна шэнэ гэр бариха, гэр байраяа заһабарилха, һуурииень урилха хэрэгүүдые тэбшэхээр.

Харин Бурханай һургаал шудалха, тахил үргэхэ, эд зөөриеэ арьбажуулхын тула бүтээл хэхэ, хубсаһа эсхэхэ, эм найруулха, худаг малтаха хэрэгүүд урагшатай. Гэхэ зуура бэри буулгаха, мүн нүүхые тэбшэхэ хэрэгтэй.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Мүн тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй муу гараг – һэргэг, болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, аза жаргал ерэхэ.

Июниин 17, гарагай 4, монгол литээр 26.

Энэ үдэр Багшатаяа, һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ үгэеэ ойлголсоогүй ушарһаа эбээ таһарха аюул бии.

Хүниие хүлһэлжэ, ажалаа хүүлэхэ, шэмэг гоёолто зүүхэ, мал худалдажа абаха, эмшэлгэ гараха хэрэгүүдтэ һайн. Мүн зүүн-хойто зүгһөө бусад тээшэ замда гаража болохо.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – ажал хэрэгынь бүтэсэтэй байха, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг ябахань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, аза жаргал ерэхэ.

Июниин 18, гарагай 5, монгол литээр 27.

Дашиниматай үдэр. Дасан дуган бариха, субарга бодхоохо, нангин шүтөөнүүдэй рамнай үргэхэ, Бурханай ном шудалха, хии мори хиидхүүлхэ, эд зөөриеэ арьбажуулха, аралжаа наймаа эрхилхэ мэтын хэрэгүүдтэ һайн.

Гэхэ зуура тараг, айраг бүрихэ, аян замда гарахые тэбшэхээр.

Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, жаргал ушарха.

Июниин 19, гарагай 6, монгол литээр 28.

Энэ үдэр эмшэлгэ ба бусад шухала хэрэгүүдые эхилээгүй һаа дээрэ.

Шэнээр дасан, дуган бариха, бусад шүтөөнүүдые бүтээхэ, ута наһанай ба эд зөөриеэ арьбажуулхын тула уншалга хэхэ, мал худалдажа абаха, эм найруулха, үрэһэ тариха, һэеы гэрэй бүреэһэ оёхо мэтын хэрэгүүдтэ һайн. Хүнтэй хэрэлдэхэ, үһэрилдэхэнь хорюултай. Баруун ба урда зүгүүдһээ бусад тээшэ харгыда гаража болохо.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябахань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, хэрүүл шууяан гараха.

Июниин 20, гарагай 7, монгол литээр 29.

7:00 саг болотор эмшэлгэ ба бусад шухала хэрэгүүдые эхилхые тэбшэхээр. 7:00 сагай һүүлдэ һанаһан хэрэгээ бэелүүлхэ, гэр байшан бариха, газар худалдажа абаха, эрдэм мэдэсэеэ согсолжо, ном хэблэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Мүн нангин шүтөөнүүдтэ мүргэжэ зальбарха, бүтээл хэхэдэ урагшатай.

Бурханай шаби боложо, һахил хүртэхэ, һургаал дэлгэрүүлхэ, дасан, дуганай рамнай үргэхэ, ута наһанай ба эд зөөриеэ арьбажуулхын тула ном уншуулха, газар таряаланай ажал хэхэдэ урагшатай.

Гэхэ зуура хүниие хүдөөлүүлхэгүй, нүгшэһэн хүнэй хойноһоо бүтээл хэхэгүй.

Үхэр жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь бүтэсэтэй байха, бар, туулай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин хулгана, гахай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, һүнэһэн зайлаха.

Июниин 21, гарагай 1, монгол литээр 30.

8:36 болотор эмшэлгэ болон бусад шухала хэрэгүүдые эхилээгүй һаа дээрэ. 8:36-ай һүүлдэ һайн һанаанай үйлэнүүдые бэелүүлхэдэ урагшатай. Дасан, дуган, субаргануудай рамнай үргэхэ, Бурханай һургаал шудалха, хии мори хиидхүүлхэдэ һайн. Бурханай шаби боложо, һахил хүртэхэ, үзэг бэшэг шудалха, шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхэ, худаг малтаха, мори мал худалдаха, наһа утадхалгын ба эд зөөриеэ арьбажуулхын тула ном уншуулха, уран дарханай хэрэгтэ һураха мэтын хэрэгүүдтэ һайн.

Гэхэ зуура шухала хэрэгээр уулзалга эмхидхэхые тэбшэхээр. Бэри буулгаха, хүниие хүдөөлүүлхэ, хубсаһа эсхэхэ, харгыда гараха, нүүхэнь хорюултай.

Луу жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ.

Үһэеэ абхуулбал, хүнтэй хэрэлдэхэ, үхэлтэй уулзаха аюул бии.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ