Зурхай 16 jun 2020 241

​Зурхай - июниин 16, гарагай 3, монгол литээр 26

Июниин 16, гарагай 3, монгол литээр 26.

Энэ үдэр хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха, үүсхэһэн хэрэгүүдшье бүтэмжэгүй байха. Илангаяа эмшэлүүлжэ эхилээгүй һаа дээрэ. Гадна шэнэ гэр бариха, гэр байраяа заһабарилха, һуурииень урилха хэрэгүүдые тэбшэхээр.

Харин Бурханай һургаал шудалха, тахил үргэхэ, эд зөөриеэ арьбажуулхын тула бүтээл хэхэ, хубсаһа эсхэхэ, эм найруулха, худаг малтаха хэрэгүүд урагшатай. Гэхэ зуура бэри буулгаха, мүн нүүхые тэбшэхэ хэрэгтэй.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Мүн тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй муу гараг – һэргэг, болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, аза жаргал ерэхэ.