Зурхай 17 jun 2020 224

​Зурхай июниин 17, гарагай 4, монгол литээр 26.

Энэ үдэр Багшатаяа, һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ үгэеэ ойлголсоогүй ушарһаа эбээ таһарха аюул бии.

Хүниие хүлһэлжэ, ажалаа хүүлэхэ, шэмэг гоёолто зүүхэ, мал худалдажа абаха, эмшэлгэ гараха хэрэгүүдтэ һайн. Мүн зүүн-хойто зүгһөө бусад тээшэ замда гаража болохо.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – ажал хэрэгынь бүтэсэтэй байха, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг ябахань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, аза жаргал ерэхэ.