Зурхай 18 jun 2020 223

​Зурхай - июниин 18, гарагай 5, монгол литээр 27.

Дашиниматай үдэр. Дасан дуган бариха, субарга бодхоохо, нангин шүтөөнүүдэй рамнай үргэхэ, Бурханай ном шудалха, хии мори хиидхүүлхэ, эд зөөриеэ арьбажуулха, аралжаа наймаа эрхилхэ мэтын хэрэгүүдтэ һайн.

Гэхэ зуура тараг, айраг бүрихэ, аян замда гарахые тэбшэхээр.

Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, жаргал ушарха.