Зурхай 19 jun 2020 294

​Зурхай - июниин 19, гарагай 6, монгол литээр 28

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Энэ үдэр эмшэлгэ ба бусад шухала хэрэгүүдые эхилээгүй һаа дээрэ.

Шэнээр дасан, дуган бариха, бусад шүтөөнүүдые бүтээхэ, ута наһанай ба эд зөөриеэ арьбажуулхын тула уншалга хэхэ, мал худалдажа абаха, эм найруулха, үрэһэ тариха, һэеы гэрэй бүреэһэ оёхо мэтын хэрэгүүдтэ һайн. Хүнтэй хэрэлдэхэ, үһэрилдэхэнь хорюултай. Баруун ба урда зүгүүдһээ бусад тээшэ харгыда гаража болохо.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябахань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, хэрүүл шууяан гараха.

 

Фото: Анна ОГОРОДНИК