Зурхай 22 jun 2020 269

​Зурхай июниин 22-һоо июниин 28 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июниин 22, гарагай 2, монгол литээр 1.

9:24 болотор Багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ үгэеэ ойлголсоогүй ушарһаа эбээ таһарха аюул бии. 9:24-эй һүүлдэ ута наһанай уншалга хүүлэхэ, эм найруулха, аршаанаар бэеэ арюудхаха, эмшэлүүлхэ, түрэ хурим наадахада һайн. Гадна Бурхан багшын һургаал шудалха, сахюусадтаа зальбарха, эд зөөриеэ арьбажуулхын тула бүтээл хэхэ, үрэһэ тариха, тараг, айрагай хүрэнгэ эһээхэ, хубсаһа эсхэхэ, худалдаа наймаа эрхилхэ хэрэгүүдтэ таарамжатай үдэр.

Нохой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хонин жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Үһэеэ абхуулбал, наһан богони болохо.

Июниин 23, гарагай 3, монгол литээр 2.

10:12 болотор хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха тулань үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй байха. Илангаяа эмшэлүүлжэ эхилээгүй һаа дээрэ. 10:12-ой һүүлээр буян үйлэдэхэ, хии мори хиидхүүлхэ, дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ хэрэгүүдтэ зохистой. Гэхэ зуура шэнэ олзын хэрэгэй үндэһэ һуури табихые тэбшэхээр.

Энэ үдэр Мандал бүтээжэ, гунгарбаадаа залаха, амгалан байдалай, ута наһанай уншалга хүүлэхэ, бэри буулгаха, хубсаһа эсхэхэ, эм найруулха, мал худалдажа абаха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин хари газар нүүжэ ошоогүй һаа дээрэ.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, үбшэн хүрэхэ, хэрүүл шууяан гараха.

Июниин 24, гарагай 4, монгол литээр 3.

Бальжиниматай үдэр. 10:13 болотор Багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ эбээ таһарха аюул бии. 10:13-ай һүүлдэ хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха ушарһаань эхилһэн хэрэгүүд урагшагүй байха. Илангаяа эмшэлүүлжэ эхилхые тэбшэхээр.

Нарай үхибүүнэй наһанда шухала хэрэгүүдые үүсхээгүй һаа дээрэ. Түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэ, мүн гэрһээшье гаргахань хорюултай.

Худалдаа наймаа хэхэ, ордон гэр бариха, хэрэм бодхоохо, дайсадые дараха мэтын үйлэнүүд урагшатай байха. Харин шэнэ газарта нүүхэ, эм найруулха, субарга бодхоохо, аян замда гарахань хорюултай.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг, үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, эд зөөри арьбажаха.

Июниин 25, гарагай 5, монгол литээр 4.

Дашиниматай үдэр. 9:34 болотор һайн һанаанай хэрэгүүдые үүсхэхэ, дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, хии мори хиидхүүлхэ хэрэгүүдтэ таарамжатай. 9:34-эй һүүлдэ Багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ эбээ таһарха аюул бии. Гадна шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхые тэбшэхээр.

Энэ үдэр Бурханай ном шудалха, үзэг бэшэгтэ һураха, шэнэ гэр бариха, хэлсээ баталжа, хани харилсаа тогтоохо, үрэһэ тариха, айраг тарагай хүрэнгэ эһээхэ, юумэ урьһаар абаха мэтын хэрэгүүд илангаяа урагшатай байха. Харин харгыда гараха, шэнэ газарта нүүхэ, хубсаһа эсхэхэ, газар хахалхань хорюултай.

Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг, үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, зүһэ шарай һайжарха.

Июниин 26, гарагай 6, монгол литээр 5.

Тэрсүүд үдэр. 8:36 болотор хурим түрэ, бусадшье найр эмхидхэжэ болохо, мүн шэнэ тушаалшье эзэлхэдэ һайн. Харин 8:36-ай һүүлдэ эмшэлүүлжэ эхилхэгүй, мүн шухала удхатай ондоошье хэрэг үүсхэлтэгүй.

Түрэл түтимөө суглуулжа, һайндэр, алибаа найр эмхидхэхые тэбшэхээр. Бурхад сахюусадтаа мүргэхэ, наһа утадхаха, эд зөөри арьбажуулха уншалга хүүлэхэ, үриеэ бусааха, мал худалдажа абаха мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Бар, туулай жэлтэй хүнүүдэй муу гараг – һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, эд зөөри арьбажаха.

Июниин 27, гарагай 7, монгол литээр 6.

Гай тодхор асарһан үдэр. Шухала хэрэгүүдые үүсхэнгүй, илангаяа эмшэлүүлжэ эхилэнгүй байгаа һаа дээрэ. Мүн хадаг табиха, түрэ хурим наадаха мэтын хэрэгүүдтэшье таарамжагүй үдэр.

Энэ үдэр дасан дуганай, субаргын һуури табиха, Бурханай һургаал шудалха, сахюусадтаа мүргэхэ, ута наһанай уншалга хүүлэхэ, шэнэ газарта нүүжэ ошохо мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Гэхэ зуура нүгшэһэниие хүдөөлүүлхэ, аян замда гараха, хубсаһа эсхэхэ, худаг малтаха мэтын хэрэгүүд хорюултай.

Үхэр жэлтэнэй һайн гараг, бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин хулгана, гахай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, зүһэ шарай муудаха.

Июниин 28, гарагай 1, монгол литээр 7.

Дашиниматай үдэр. Үлзы дэмбэрэлтэй энэ үдэр һайн һанаанай бүхы хэрэгүүд бүтэмжэтэй байха. Илангаяа дасан дуган, субарга рамнайлха, Бурхан багшын һургаал шудалха, хии мори хиидхүүлхэдэ таарамжатай. Харин хүниие хүдөөлүүлхэгүй.

Эм найруулха, хубсаһа эсхэхэ, гэр бариха, газар малтаха, таряалан дээрэ ажаллаха, үзэг бэшэгтэ һураха хэрэгүүдтэ һайн үдэр. Харгыда гараха, шэнэ газар нүүжэ, бууса түхеэрхэнь хорюултай.

Луу жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ.

Үһэеэ абхуулбал, наһан утадхагдаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК