Зурхай 22 jun 2020 265

​Зурхай - июниин 22, гарагай 2, монгол литээр 1

© фото: Анна ОГОРОДНИК

9:24 болотор Багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ үгэеэ ойлголсоогүй ушарһаа эбээ таһарха аюул бии. 9:24-эй һүүлдэ ута наһанай уншалга хүүлэхэ, эм найруулха, аршаанаар бэеэ арюудхаха, эмшэлүүлхэ, түрэ хурим наадахада һайн. Гадна Бурхан багшын һургаал шудалха, сахюусадтаа зальбарха, эд зөөриеэ арьбажуулхын тула бүтээл хэхэ, үрэһэ тариха, тараг, айрагай хүрэнгэ эһээхэ, хубсаһа эсхэхэ, худалдаа наймаа эрхилхэ хэрэгүүдтэ таарамжатай үдэр.

Нохой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хонин жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Үһэеэ абхуулбал, наһан богони болохо.

Фото: Анна ОГОРОДНИК