Зурхай 23 jun 2020 256

​Зурхай - июниин 23, гарагай 3, монгол литээр 2

© фото: Анна ОГОРОДНИК

10:12 болотор хүнэй эршэ хүсэн нилээд буураха тулань үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй байха. Илангаяа эмшэлүүлжэ эхилээгүй һаа дээрэ. 10:12-ой һүүлээр буян үйлэдэхэ, хии мори хиидхүүлхэ, дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ хэрэгүүдтэ зохистой. Гэхэ зуура шэнэ олзын хэрэгэй үндэһэ һуури табихые тэбшэхээр.

Энэ үдэр Мандал бүтээжэ, гунгарбаадаа залаха, амгалан байдалай, ута наһанай уншалга хүүлэхэ, бэри буулгаха, хубсаһа эсхэхэ, эм найруулха, мал худалдажа абаха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин хари газар нүүжэ ошоогүй һаа дээрэ.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, үбшэн хүрэхэ, хэрүүл шууяан гараха

Фото: Анна ОГОРОДНИК