Зурхай 25 jun 2020 225

​Зурхай - июниин 25, гарагай 5, монгол литээр 4

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Зурхай - июниин 25, гарагай 5, монгол литээр 4.

Дашиниматай үдэр. 9:34 болотор һайн һанаанай хэрэгүүдые үүсхэхэ, дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, хии мори хиидхүүлхэ хэрэгүүдтэ таарамжатай. 9:34-эй һүүлдэ Багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ эбээ таһарха аюул бии. Гадна шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхые тэбшэхээр.

Энэ үдэр Бурханай ном шудалха, үзэг бэшэгтэ һураха, шэнэ гэр бариха, хэлсээ баталжа, хани харилсаа тогтоохо, үрэһэ тариха, айраг тарагай хүрэнгэ эһээхэ, юумэ урьһаар абаха мэтын хэрэгүүд илангаяа урагшатай байха. Харин харгыда гараха, шэнэ газарта нүүхэ, хубсаһа эсхэхэ, газар хахалхань хорюултай.

Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг, үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, зүһэ шарай һайжарха.

Фото: Анна ОГОРОДНИК