Зурхай 29 jun 2020 335

​Зурхай - июниин 29-һөө июлиин 5 болотор

Июниин 29, гарагай 2, монгол литээр 9.

Энэ үдэр багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ дүтынгөө нүхэдтэй эбээ таһарха аюул бии. Юрэдөө, харша хүсэнэй зонхилхо ушарһаань энэ үдэр алибаа үүсхэл гаргангүй, һэргэг байха хэрэгтэй. Ямар нэгэн бэрхэшээлэй тохёолдобол, ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА гэжэ маани уншажа зальбарха.

Ута наһанай, амгалан байдалай уншалга хүүлэхэ, суглаа эмхидхэхэ, эм найруулха, хубсаһа эсхэхэ, тараг айрагай хүрэнгэ эһээхэ, үриеэ бусааха хэрэгүүдтэ һайн. Харин сахюусадтаа мүргэхэ, буусаяа урилжа, шэнэ газарта нүүхэ, харгыда гараха гэхэ мэтые тэбшэхээр.

Нохой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хонин жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Үһэеэ абхуулбал, үбшэн тудаха.

Июниин 30, гарагай 3, монгол литээр 10.

Һайн һанаанай хэрэгүүдые үүсхэхэдэ зохистой үдэр. Дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, Бурхан багшын һургаал шудалха, хии мори хиидхүүлхэ хэрэгүүдтэ һайн. Харин шухала хэрэгээр суглаа зарлаха, хүнтэй уулзахые тэбшэхээр.

Дасан дуган бариха, субарга бодхоохо, наһа утадхалгын уншалга хүүлэхэ, эм найруулха, бэри буулгаха, хани харилсаа тогтоохо, аралжаа наймаа хэхэ, аян замда гарахада һайн. Шэнэ газарта нүүхэгүй, хүниие хүдөөлүүлхэгүй.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, аза жаргал тудаха.

Июлиин 1, гарагай 4, монгол литээр 11.

Энэ үдэр үгэеэ ойлголсоогүй ушарһаа багшатаяа, дүтынгөө нүхэдтэй эбээ таһаржа хахасаха аюул бии. Мүн хүниие гэртээ урижа, шухала хэлсээ хээгүй һаа дээрэ.

Мандал бүтээжэ, гунгарбаадаа залаха, һайн һанаанай хэрэгүүдые бүтээхэ, бэри буулгаха, һэеы гэр бодхоохо, хубсаһа эсхэхэ, газар малтаха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин эд зөөриеэ гэрһээ гаргаха, шэнэ газарта нүүхэнь хорюултай.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, мэдэрэл хурса, ухаан һаруул болохо.

Июлиин 2, гарагай 5, монгол литээр 12.

Дашиниматай үдэр.

Һайн һанаанай бүхы үүсхэлнүүдтэ зохистой, үлзы дэмбэрэлтэй үдэр. Дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, Бурхан багшын һургаал шудалха, хии мори хиидхүүлхэдэ һайн үдэр. Харин шэнээр олзын хэрэг эрхилжэ эхилээгүй һаа дээрэ.

Сахюусадтаа зальбаржа, эд зөөриеэ арьбажуулхын тула ном уншуулха, эм найруулха, буян үйлэдэхэ, таряалан дээрэ ажаллаха, хубсаһа эсхэхэ, аян замда гараха, аралжаа наймаа хэхэ хэрэгүүдтэ һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг, болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, ами наһанда аюултай.

Июлиин 3, гарагай 6, монгол литээр 13.

Һанаһан хэрэгээ бэелүүлхэдэ һайн үдэр. Гэр, байшан бариха, газар худалдажа абаха, эрдэм мэдэсэеэ согсолжо, ном хэблэхэ, нангин шүтөөнэй газарнуудые бараалхажа, мүргэл хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин нарай үхибүүнэй наһанда шухала удхатай хэрэгүүдые хээгүй һаа дээрэ. Түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, мүн гэрһээшье гаргахагүй.

Энэ үдэр Бурхан багшын шаби боложо, һахил хүртэжэ болохо. Мүн дасан дуган, субарга рамнайлха, ута наһанай, амгалан байдалай уншалга бүтээхэ, бисалгал хэхэдэ һайн. Гэхэ зуура эм найруулха, хубсаһа эсхэхэ мэтые тэбшэхээр.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, оролдосотой болохо.

Июлиин 4, гарагай 7, монгол литээр 14.

Һанаһан хэрэгээ бэелүүлхэдэ һайн үдэр. Илангаяа гэр бариха, ном һудар хэблэхэ, үргэл мүргэл бүтээхэ хэрэгүүдтэ таарамжатай. Харин шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхые тэбшэхээр.

Дасан дуган бариха, субарга бодхоохо, наһа утадхалгын, эд зөөриеэ арьбажуулгын уншалга хүүлэхэ, аралжаа наймаа эрхилхэ, үрэһэ тариха, үриеэ бусааха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Гэхэ зуура аян замда гараха, бэри буулгаха, хүниие хүдөөлүүлхэнь хорюултай.

Үхэр жэлтэй хүнүүдэй һайн гараг, бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин хулгана, гахай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, эд зөөри арьбажаха.

Июлиин 5, гарагай 1, монгол литээр 15.

Бурхан багшын Дүйсэн үдэр.

Наһа утадхалгын, эд зөөриеэ арьбажуулгын уншалга хүүлэхэ, хэлсээ баталжа, хамтын хэрэг байгуулха, худалдаа наймаа хэхэ, аян замда гараха, худаг малтаха мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин гэрһээ эд бараа гаргаха, хүниие хүдөөлүүлхэ, бэри буулгахань хорюултай.

Луу жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ.

Үһэеэ абхуулбал, габьяа соло дээшэлхэ гэжэ зурхайда хэлэгдэнэ. Харин буддын шажанай эмнэлгын ёһоор, энэ үдэр хүнэй һүлдэ толгойдо оршохо ушарһаань үһэ абабал, гэмтэхэ аюул бии.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ