Зурхай 2 jul 2020 277

​Зурхай - июлиин 2, гарагай 5, монгол литээр 12

© фото: pixabay.com

Июлиин 2, гарагай 5, монгол ли

Һайн һанаанай бүхы үүсхэлнүүдтэ зохистой, үлзы дэмбэрэлтэй үдэр. Дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, Бурхан багшын һургаал шудалха, хии мори хиидхүүлхэдэ һайн үдэр. Харин шэнээр олзын хэрэг эрхилжэ эхилээгүй һаа дээрэ.

Сахюусадтаа зальбаржа, эд зөөриеэ арьбажуулхын тула ном уншуулха, эм найруулха, буян үйлэдэхэ, таряалан дээрэ ажаллаха, хубсаһа эсхэхэ, аян замда гараха, аралжаа наймаа хэхэ хэрэгүүдтэ һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг, болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, ами наһанда аюултай.

Фото: pixabay.com