Зурхай 3 jul 2020 240

​Зурхай - июлиин 3, гарагай 6, монгол литээр 13

Июлиин 3, гарагай 6, монгол литээр 13

Һанаһан хэрэгээ бэелүүлхэдэ һайн үдэр. Гэр, байшан бариха, газар худалдажа абаха, эрдэм мэдэсэеэ согсолжо, ном хэблэхэ, нангин шүтөөнэй газарнуудые бараалхажа, мүргэл хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин нарай үхибүүнэй наһанда шухала удхатай хэрэгүүдые хээгүй һаа дээрэ. Түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, мүн гэрһээшье гаргахагүй.

Энэ үдэр Бурхан багшын шаби боложо, һахил хүртэжэ болохо. Мүн дасан дуган, субарга рамнайлха, ута наһанай, амгалан байдалай уншалга бүтээхэ, бисалгал хэхэдэ һайн. Гэхэ зуура эм найруулха, хубсаһа эсхэхэ мэтые тэбшэхээр.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, оролдосотой болохо.