Зурхай 6 jul 2020 305

​Зурхай - июлиин 6, гарагай 2, монгол литээр 16

Июлиин 6, гарагай 2, монгол литээр 16

Далга абалгада, “Табан харюулга”, “Жинсэриг” ном уншалгануудта таарамжатай, һайн үйлэ хэрэг эрхилхэдэ, найр наада үнгэргэхэдэ, айл бүлэ болоходо, шэнэ зүүдхэл, хубсаһа үмдэхэдэ, газар малтахада, шэнэ ажалда ороходо болоно. Орёо асуудалнуудые мүнөөдэр шиидхэхэдэ һайн үдэр.

Тиин холын харгыда, аянда энэ үдэр гарахань хорюултай. Гахай, Хулгана жэлдэ гараһан хүнүүдтэ һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэ абабал үбшэн хүрэжэ болохо.