Зурхай 7 jul 2020 231

​Зурхай - июлиин 7, гарагай 3, монгол  литээр 17

Илангаяа эмшэлүүлжэ эхилхэгүй. Гадна табаг табиха, хурим түрэ эмхидхэхые тэбшэхээр.

Дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, буян үйлэдэхэ, гэр барижа, бууса түхеэрхэ, хубсаһа эсхэхэ, эм найруулха, аралжаа наймаа хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг, тиимэһээ болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, нюдэнэй хараа, зүһэ шарай муудаха.