Зурхай 8 jul 2020 260

​Зурхай - июлиин 8, гарагай 4, монгол литээр 18

Харин шэнэ хубсаһа үмдэхэ, шэмэг гоёолто зүүхэ, түрэ хурим ба бусадшье найрнуудые үнгэргэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ мэтын хэрэгүүдтэ таарамжатай. Энэ үдэр бурханда зальбарха, дасан
дуган бариха, субарга бодхоохо, эд зөөриеэ арьбажуулхын тула бүтээл хэхэ, эм найруулха, аралжаа наймаа эрхилхэ, шэнэ гэр бариха, аян замда гараха мэтын хэрэгүүдтэ һайн. Гэхэ зуура
нүүхэ, шэнэ газарта бууса түхеэрхые тэбшэхээр.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэй хүнүүдэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, эд зөөридэ алдуури, гарза ушарха.