Зурхай 9 jul 2020 249

зурхай - июлиин 9, гарагай 5, монгол литээр 19

Энэ үдэр багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ үгэеэ ойлголсоогүй ушарһаа эбээ таһарха аюул бии.

 Нүгшэһэн хүниие хүдөө
табихань хорюултай. Мүн энэ үдэр имагтал
муу хүсэн зонхилхо ушарһаань үүсхэһэн бүхы
хэрэгүүд бүтэмжэгүй байха. Бэрхэшээлэй
ушарбал, ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА
МАНДАЛЕМАЕ СУХА гэһэн тарни уншажа
зальбарха.
Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан
хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, тахяа, бишэн
жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр,
луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг,
болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, Будда бурханай һургаал
дэлгэрхэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Источник: yandex.com