Зурхай 10 jul 2020 242

Зурхай - июлиин 10, гарагай 6, монгол литээр 20

Һанаһан хэрэгээ бүтээхэ, гэр байра бариха,
газар худалдажа абаха, эрдэм мэдэсэеэ
согсолжо, ном хэблэхэ, үргэл мүргэл хэхэ мэтын
үйлэнүүдтэ һайн.

Гэхэ зуура шухала хэрэгээр
уулзалга эмхидхэхэ, суглаа хэхэ мэтые тэбшэхээр.
Энэ үдэр бурхад сахюусадтаа зальбарха,
эм найруулха, мал адуу худалдаха, хүнтэй
нүхэсэхэ, тараг айрагай хүрэнгэ табиха, хүниие
хүдөөлүүлхэ мэтын үйлэнүүдтэ таарамжатай. Эд
зөөриеэ арьбажуулхын тула ном уншуулха, аян
замда гараха, хубсаһа эсхэхэнь хорюултай.
Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг,
морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ
үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг –
болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, үлэсхэлэн байдал ушарха

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com