Зурхай 13 jul 2020 274

Зурхай - июлиин 13-нһаа июлиин 19 болотор

Июлиин 13, гарагай 2, монгол литээр 23.
Ута наһанай уншалга хүүлэхэ, эм найруулха, эмшэлүүлхэ, бэеэ аршаанаар
арюудхаха, мүн хурим түрэ хэхэ, худалдаа наймаа эрхилхэ, эд зөөриеэ арьбажуулха
үйлэнүүдтэ һайн. Харин нарай үхибүүнэй наһанда шухала удхатай хэрэгүүдые үүсхэхые
тэбшэхээр: түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, газаашаньшье гаргахагүй.

Аян замда гарахада, таарамжатай үдэр.
Муухай юумэнэй ойро хүрэбэл, мүн хог нобшоёо шатаажа, үнэр гутуулбал, хүнэй
эршэ хүсэн һуларха.
Нохой жэлтэнэй һайн гараг - һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хонин жэлтэй
хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр.
Үһэеэ абхуулбал, баяжаха.
Июлиин 14, гарагай 3, монгол литээр 24.
8:12 болотор хүнэй эршэ хүсэн буураха ушарһаа үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй байха.
Тиимэһээ эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ.
8:12-ой һүүлдэ һайн һанаанай хэрэгүүд урагшатай бүтэхэ. Дасан дуган, субарга
рамнайлха, хии мори хиидхүүлхэ, Бурханай ном шудалха, эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэ,
харгыда гараха, нютагай эзэд сабдагуудта үргэл хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Гэхэ зуура
малай улай хэхэ, мяха худалдаха, шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхые тэбшэхээр.
Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ,
хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг
– болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, үбшэн хүрэхэ.
Июлиин 15, гарагай 4, монгол литээр 25.
Дашиниматай үдэр.
10:36 болотор багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ эбээ таһарха аюул бии.
10:36-ай һүүлдэ хүнэй эршэ хүсэн буураха, үүсхэһэн хэрэгүүдшье бүтэмжэгүй байха.
Эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ. Түрэлхидөөрөө сугларжа, найр наада эмхидхэхые тэбшэхээр.
Харин аян замда гараха, бэеэ арюудхажа сэбэрлэхэ, гэрэйнгээ һуури урилха, зөөхэ
мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Хүнтэй үһэрилдэжэ, хэрүүл хэхэнь хорюултай.
Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ
үдэр. Морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, нюдэнэй даралта дээшэлхэ.
Июлиин 16, гарагай 5, монгол литээр 26.
Нигүүлэсхы сэдьхэлэй үйлэ хэрэгүүд энэ үдэр урагшатай байха. Бүтээл хэхэ, дасан
дуган, субаргын рамнай үргэхэ, Бурханай ном шудалха, эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэ, хии мори
хиидхүүлхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин шэнэ байшанай һуури табиха, гэр бараагаа
заһабарилха, һуурииень урилхые тэбшэхээр.
Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, тахяа, бишэн
жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдэй муу гараг.
Үһэеэ абхуулбал, аза жаргал ушарха.
Июлиин 17, гарагай 6, монгол литээр 27.
14:36 болотор зоболон ушаржа магад. Тиимэһээ эмшэлгэ болон бусад шухала үйлэ
хэрэгүүдые эхилхэгүй. 14:36-ай һүүлдэ һанаһан хэрэг номой
ёһоор бүтэхэ. Мүргэл шүтөөнэй газарнуудта зальбарха, эрдэм мэдэсэеэ согсолжо, ном
хэблэхэ, гэр бариха, газар худалдажа абаха, аян замда гараха мэтын үйлэнүүдтэ һайн.
Харин хадаг табиха, түрэ хурим наадахые тэбшэхээр. Мүн энэ үдэр үхибүүе хүлдэ
оруулаагүй һаа дээрэ.
Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ,
морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Зүгөөр бар, туулай жэлтэнэй муу гараг –
болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, баяртай үйлэ болохо.
Июлиин 18, гарагай 7, монгол литээр 28.
16:12 болотор үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэтэй байха. Гэр бариха, газар
худалдажа абаха, эрдэм мэдэсэеэ согсолжо,  ном болгон хэблэхэ, бүтээл хэхэ мэтын
хэрэгүүдтэ һайн.16:12-ой һүүлдэ гарза ушархадаа болохо.
Гэнэ оһол, уй гашуудал, хулгай тонуул боложошье магад. Харин хурим түрэ наадаха,
эмшэлгэ хүүлэхэ, даллага абхуулха, Лусад тахиха, худаг малтаха мэтын үйлэнүүдтэ
һайн. Хүниие хүдөө гаргахые, модо отолхые тэбшэхээр.
Үхэр жэлтэнэй һайн гараг, бар, туулай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Гэхэ
зуура хулгана, гахай жэлтэнэй муу гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, хэн нэгэнтэй халбагаа хахарха.
Июлиин 19, гарагай 1, монгол литээр 29.
Энэ үдэр һайн һанаагаар үйлэдэһэн хэрэгүүдтэ урагшатай. Бүтээл хэхэ, дасан
дуганай, субаргын рамнай үргэхэ, хии мори хиидхүүлхэ, Бурханай ном шудалха, эхилһэн
хэрэгээ тухандань хүргэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Харин нүгшэһэн хүниие хүдөөлүүлжэ
болохогүй. Мүн һүниндөө аяншалхые, хурим түрэ болон бусад найр үнгэргэхые тэбшэхээр.
Луу жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ.
Үһэеэ абхуулбал, һүнэһэн зайлаха.
Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru