Зурхай 14 jul 2020 165

Зурхай - июлиин 14, гарагай 3, монгол литээр 24

Энэ үдэрэй үглөөнэй 8:12 болотор хүнэй эршэ хүсэн буураха
ушарһаа үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй байха.
Тиимэһээ эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ.
8:12-ой һүүлдэ һайн һанаанай хэрэгүүд урагшатай бүтэхэ. Дасан дуган, субарга
рамнайлха, хии мори хиидхүүлхэ, Бурханай ном шудалха, эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэ,
харгыда гараха, нютагай эзэд сабдагуудта үргэл хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Гэхэ зуура малай улай хэхэ, мяха худалдаха, шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхые тэбшэхээр.
Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ,
хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, үбшэн хүрэхэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК