Зурхай 15 jul 2020 215

Зурхай, июлиин 15, гарагай 4, монгол литээр 25

Дашиниматай үдэр.
10:36 болотор багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ эбээ таһарха аюул бии.
10:36-ай һүүлдэ хүнэй эршэ хүсэн буураха, үүсхэһэн хэрэгүүдшье бүтэмжэгүй байха.
Эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ. Түрэлхидөөрөө сугларжа, найр наада эмхидхэхые тэбшэхээр.
Харин аян замда гараха, бэеэ арюудхажа сэбэрлэхэ, гэрэйнгээ һуури урилха, зөөхэ
мэтын үйлэнүүдтэ һайн.

Хүнтэй үһэрилдэжэ, хэрүүл хэхэнь хорюултай.
Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ
үдэр. Морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулбал, нюдэнэй даралта дээшэлхэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Анна ОГОРОДНИК